Celem kształcenia studentów na kierunku ANALITYKA CHEMICZNA jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu inżyniera chemika analityka. Absolwenci kierunku ANALITYKA CHEMICZNA będą posiadać umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i analityki chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności w kontekście wielorakiej analizy substancji chemicznych, charakterystyki ich właściwości fizyko-chemicznych z zastosowaniem metod instrumentalnych, postępowania z substancjami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwenci będą znali podstawowe techniki analityczne, procesy przyjazne środowisku, a także posiadali umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizyko-chemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych. Absolwenci będą przygotowani do opracowania procedur analitycznych w specjalistycznych laboratoriach, w zakładach branży chemicznej i nadzorowania prac z zakresu analityki chemicznej przy zachowaniu zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk pracy.

Absolwenci tego kierunku będą gruntownie przygotowani do podjęcia zatrudnienia m.in. w:

 • laboratorium badawczym czy diagnostycznym,
 • laboratorium analitycznym,
 • laboratorium przemysłowym,
 • laboratorium środowiskowym,
 • laboratorium kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • laboratorium farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • laboratorium rolniczych,
 • laboratorium sanitarno-epidemiologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki,
 • w sekcjach gospodarki komunalnej,
 • w instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • parkach naukowo-technologicznych.

Oprócz zatrudnienia w każdej dziedzinie przemysłu ANALITYKA CHEMICZNA daje możliwość także kontynuowania nauki w polskich i zagranicznych placówkach badawczych.