Przyjęcia kandydatów na studia następują po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego podstawą są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących przy kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie wyników egzaminów z:

  • matematyki,
  • języka obcego,
  • fizyki lub chemii - do wyboru.

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu.